NSZOZ Konsylium
ISO 9001
O nasPoradnieRejestracjaCennikDojazd
Start » Rejestracja
 
REJESTRACJA tel.612926184
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 -20

Małgorzata Wojciechowska
Pielęgniarka dyplomowana

Dorota Skąpska
Położna dyplomowana

Katarzyna Jędrzejczak
Położna dyplomowana

Regulamin rejestracji on- line w NSZOZ Konsylium:

 

§ 1

 

1.       Właścicielem systemu rezerwacji on- line, zwanego dalej Systemem jest NSZOZ Konsylium z siedzibą w Szamotułach przy ul. Jana Kasprowicza 7, zwana dalej Poradnią.

2.       Narzędzie rejestracji on-line dostarczane przez Kamsoft S.A.ma za zadanie ułatwić Pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Poradnię. 

3.       Poprzez System można zapisać się na wizytę lekarską, specjalistyczną konsultację lekarską lub inną usługę medyczną świadczoną przez Poradnię. Z Systemu nie mogą skorzystać Pacjenci, którzy są Pacjentami Poradni po raz pierwszy.

4.       System dostępny jest dla Pacjentów przez całą dobę.

5.       Korzystanie z systemu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 2

 

1.       Pacjent korzystający z Systemu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji świadczeń zdrowotnych przez Poradnię.

2.       Administratorem danych osobowych jest NZOZ Konsylium z siedzibą w Szamotułach przy ul. Jana Kasprowicza, którego reprezentuje właściciel – Elżbieta Borowicz- Andrzejewska. Dane kontaktowe udostępnione są w siedzibie Poradni.

3.       W NZOZ Konsylium powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Inspektora znajdują się w siedzibie Poradni.

4.       Dane osobowe osób korzystających z Systemu będą przetwarzane w celu zaplanowania wizyty w Poradni a później przeprowadzenia procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Poradnię.

5.       Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 ppkt h) ogólnego rozporządzenia                o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6.       Dane osobowe z Systemu tj. numer imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, telefon komórkowy, służbowy, domowy, adres poczty elektronicznej będą wykorzystywane przez Administratora. Dane nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym poza firmą informatyczną, która odpowiada za techniczne funkcjonowanie Systemu.

7.       Dane osobowe będą przechowywane do czasu wizyty w Poradni.

8.       Pacjent posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania jest równoznaczny z brakiem możliwości skorzystania z Systemu.

9.       Uprawnienia Pacjenta, o których mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu mogą być ograniczone jeśli mówią o tym przepisy szczególne dotyczące zasad udzielania świadczeń zdrowotnych.

10.   Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli Pacjent uzna za uzasadnione, że dane  osobowe Pacjenta są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.   Administrator oświadcza, że nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

12.   Pacjent oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą.

§ 3

 

1.       Po dokonaniu rejestracji za pomocą Systemu Pacjent zobowiązany jest na co najmniej 10 minut przed planowaną wizytą potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dokumentu ze zdjęciem, okazać skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli zakres świadczenia w Poradni obejmuje świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

2.       Następnie następuje weryfikacja Pacjenta w systemie potwierdzającym uprawnienie do otrzymania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, o ile Pacjent będzie korzystał ze świadczeń zdrowotnych w Poradni, które są finansowane ze środków publicznych.

3.       W przypadku negatywnej weryfikacji w systemie weryfikujący uprawnienia do otrzymania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Pacjent powinien okazać dokument uprawniający do udzielenia
porady w ramach systemu ubezpieczeń społecznych lub podpisać oświadczenie o posiadaniu takich uprawnień.

4.       Jeśli Pacjent poda adres poczty elektronicznej otrzyma na niego potwierdzenie rejestracji terminu wizyty w Poradni.

5.       Zapisy w terminarzu oczekujących dokonywane są na najbliższy wolny termin lub
zgodnie z zaleceniem lekarza. Honorowane są uprawnienia kombatanckie, wojenne i wojskowe.

6.       W przypadkach nagłych Pacjent przyjmowany jest poza kolejnością. Decyzję, które przypadki są nagłe podejmuje Lekarz.

7.       W przypadku rezygnacji z wizyty w Poradni Pacjent powinien ten fakt zgłosić za pomocą Systemu lub bezpośrednio w Poradni na co najmniej 1 dzień przed terminem wizyty

 

§ 4

 

1.       Poradnia dopuszcza możliwość ograniczania dostępu do systemu jeśli wynika to z prac technicznych lub problemów technicznych związanych z Systemem.

2.       Brak dostępu do Systemu przez Pacjentów, których mowa w par. 4 ust. 1 niniejszego regulaminu nie stanowi podstawy do roszczeń Pacjentów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Poradnię.

3.       Poradnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udostępnienia danych Pacjentów, które nastąpiło w wyniku:

- działań Pacjenta, który udostępnił swoje dane osobowe osobom trzecim,

- zdarzeń mających miejsce poza systemem teleinformatycznym Poradni (np. wynikających z kradzieży sprzętu Pacjenta czy też zagubienia danych Pacjenta, które zostaną później wykorzystane przez osoby nieuprawnione),

- siły wyższej, przez którą należy rozumieć okoliczność niezależną od Poradni pochodzenia naturalnego lub ludzkiego o ile zaszły okoliczności, że nawet przy dochowaniu wszelkiej staranności przez Poradnię tych skutkom nie można było zapobiec.

4.       Poradnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zawartości i formie aplikacji bez konieczności informowania o tym Pacjentów. Jeśli wprowadzone zmiany spowodują zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, Poradnia poinformuje o tym swoich Pacjentów za pomocą informacji na stronie internetowej.

 

 

§ 5

1.       Pacjent może złożyć reklamację, której przedmiotem jest nieprawidłowe, w jego ocenie, funkcjonowanie rejestracji on-line. Reklamację składa się w formie elektronicznej na adres: konsylium2@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Poradni (64-500) Szamotuły ul. Jana Kasprowicza 7.

2.       Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni kalendarzowych.

3.       Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Poradni tj. www.nzoz.konsylium.info.pl/rejestracja.php.

4.    W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia 09 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

     Akceptuje powyższe zasady i chcę przejść do e-rejestracji

NSZOZ Konsylium
WebOn.pl